Wszystko, czego nie stworzyła przyroda, zostało zaprojektowane i wyprodukowane. W trakcie tych procesów można być w zgodzie z naturą, a także działać na rzecz poszanowania i ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Można też przyczyniać się do zmniejszenia zużycia energii, toksycznych emisji i zanieczyszczenia środowiska wynikającego z produkcji i przetwarzania materiałów. Taka właśnie wizja przyświeca firmie Greenlam, u podstaw której leży zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Celem i głównym motorem działań firmy Greenlam jest osiągnięcie równowagi pomiędzy wzrostem społecznym i gospodarczym a pozytywnym wpływem na społeczeństwo poprzez inicjatywy promujące ochronę środowiska. W Greenlam zrównoważony rozwój rozumie się jako sposób, w jaki konsumujemy i wykorzystujemy zasoby. Tworzenie pięknych przestrzeni nigdy nie może odbywać się kosztem dobra planety. Zmiany klimatyczne są już tak daleko posunięte, że jesteśmy zobowiązani do ulepszania produktów, wykorzystując procesy, które są zrównoważone i mają neutralny wpływ zarówno na ludzi, jak i środowisko naturalne.

Aby jeszcze mocniej podkreślić swoją misję prośrodowiskową, marka stworzyła Grupę ds. Zielonej Strategii, której zadaniem jest praca nad opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem kilku zielonych inicjatyw w organizacji. Hasło: cokolwiek robimy, zostawiamy po sobie coś znaczącego, a nie tylko nasz ślad węglowy, mocno podkreśla zaangażowanie Greenlam w ochronę środowiska.

1 . Oszczędność energii i wody

Wizję Greenlam stanowi działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego istotą jest zaś powiązanie rozwoju społecznego i gospodarczego, który bazuje na zapewnieniu dostępu do zasobów odnawialnych oraz nieodnawialnych wraz ze wzrostem jakości życia w czystym środowisku. Wzrost gospodarczy powinien zapewniać bardziej efektywne wykorzystanie surowców i innych zasobów przyrody, racjonalizację zużycia energii i pracy, a także rozwój ekologicznych technologii oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Nadrzędnym założeniem jest zapewnienie sprawiedliwego wzrostu, w którym swój udział ma całe społeczeństwo.

Jedną z takich metod jest zastosowanie gorącej wody pod ciśnieniem, co pozwala znacznie obniżyć jej zużycie. Dzięki temu firma Greenlam z powodzeniem ograniczyła pobór wód gruntowych, co przekłada się też na mniejsze obciążenie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, a w efekcie – niższe ogólne zużycie energii. Najlepiej pokazują to liczby – w tym roku Greenlam zaoszczędził ponad 8 milionów litrów wody i 80 000 kilowatogodzin energii elektrycznej. Ponadto renomowane agencje przeprowadzające okresowe audyty energetyczne i rekomendujące wdrażanie rozwiązań zmniejszających pobór energii pomogły firmie dodatkowo zredukować zużycie energii elektrycznej średnio o ok. 35 000 kilowatogodzin w ciągu roku.

Dodaj komentarz